تصویري خبرونه

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, 7 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 6 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۵/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۵/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۵/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, 5 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, 4 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, 3 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, 2 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, 1 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۱/۱۲/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, 31 December 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۰/۱۲/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۰/۱۲/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۰/۱۲/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 30 December 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲۵/۱۲/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲۵/۱۲/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲۵/۱۲/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, 25 December 2019

Read More »