تصویري خبرونه

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲/۸/۲۰۱۹

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲/۸/۲۰۱۹ کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲/۸/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, August 2, 2019

Read More »

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۱/۷/۲۰۱۹

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۱/۷/۲۰۱۹ کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۱/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, July 31, 2019

Read More »

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۰/۷/۲۰۱۹

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۰/۷/۲۰۱۹ کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۳۰/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, July 30, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۹/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۹/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۹/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, July 29, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۶ بجو خبری سرویس ۲۵/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۶ بجو خبری سرویس ۲۵/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۶ بجو خبری سرویس ۲۵/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, July 25, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۴/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۴/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۴/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, July 24, 2019

Read More »