تصویري خبرونه

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, 7 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, 6 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۵/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۵/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۵/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, 5 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, 4 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 3 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, 2 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱/۲/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱/۲/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱/۲/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, 1 February 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۱/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۱/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۱/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, 31 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۰/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۰/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۳۰/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, 30 January 2020

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲۹/۱/۲۰۲۰

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲۹/۱/۲۰۲۰ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۲۹/۱/۲۰۲۰ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, 29 January 2020

Read More »