تصویري خبرونه

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۲/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۲/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۲/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, 12 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 11 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۰/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۰/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۰/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, 10 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۹/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۹/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۹/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, 9 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۸/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۸/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۸/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, 8 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۷/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, 7 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۱۱/۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۱۱/ ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۶/۱۱/ ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, 6 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۴/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 4 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۳/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, 3 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۲/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, 2 November 2019

Read More »