تصویري خبرونه

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۸/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۸/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۸/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 18 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۷/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۷/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۷/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, 17 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۶/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۶/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۶/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, 16 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۵/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۵/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۵/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, 15 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۴/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۴/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۴/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, 14 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۳/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۳/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۳/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, 13 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۲/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۲/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۲/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, 12 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۱/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, 11 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۰/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۰/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۱۰/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, 10 November 2019

Read More »

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۹/۱۱/۲۰۱۹

دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۹/۱۱/۲۰۱۹ دکندهارملي راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبري سرویس ۹/۱۱/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, 9 November 2019

Read More »