تصویري خبرونه

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۳/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۳/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۳/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, September 23, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۲/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۲/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۲/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, September 22, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۱/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۱/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۱/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, September 21, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۰/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۰/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۰/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, September 20, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۹/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۹/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۹/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, September 19, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۸/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۸/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۸/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, September 18, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۹/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۹/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, September 17, 2019

Read More »

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۹/۲۰۱۹

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۹/۲۰۱۹ کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, September 16, 2019

Read More »

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۵/۹/۲۰۱۹

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۵/۹/۲۰۱۹ کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۵/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, September 15, 2019

Read More »

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۴/۹/۲۰۱۹

کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۴/۹/۲۰۱۹ کندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۸:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۴/۹/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, September 14, 2019

Read More »