تصویري خبرونه

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۵ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۵ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۵ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, March 25, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, March 24, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, March 22, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, March 21, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, March 20, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, March 19, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, March 18, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, March 17, 2019

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۳ / ۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, March 16, 2019

Read More »