دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۴ / ۲۰۱۹

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۰

x

دا هم وګورئ

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ...