ددې اونۍ د افغان اتل خپرونه په ولسوالیو کي د سرتیرو د روزني مرکزونو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ خپرونه د ملي اردو د سرتیرو فعالیتونوته ځانګړې سوې