د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۳ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۳ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۳ / ۲۰۱۹

Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, March 10, 2019

x

دا هم وګورئ

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۳ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۳ / ۲۰۱۹ دکندهار ...