تصویري خبرونه

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۱۳

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۱۲

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د وری ۱۱

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Thursday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۱۰

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۹ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۹ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۹ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۹

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۸

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۷ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۷ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۷ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۷

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۶

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۵ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۵ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۵ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۵

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د وری ۴

Read More »