تصویري خبرونه

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۲۳

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۲۲

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۲۱

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۲۰

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۱۹

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د وری ۱۸

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۱۶

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۱۵

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۱۴

Read More »