تصویري خبرونه

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۶/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۶/۵/۲۰۱۹ دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۶/۵/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, May 26, 2019

Read More »

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۵/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۵/۵/۲۰۱۹ دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۵/۵/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, May 25, 2019

Read More »

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۳/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۳/۵/۲۰۱۹ دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۳/۵/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Thursday, May 23, 2019

Read More »

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۲/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۲/۵/۲۰۱۹ دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۲/۵/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, May 22, 2019

Read More »

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۱/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس 21/5/2019 دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس 21/5/2019 Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, May 21, 2019

Read More »

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۰/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۰/۵/۲۰۱۹ دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۲۰/۵/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, May 20, 2019

Read More »

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۹/۵/۲۰۱۹

دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۹/۵/۲۰۱۹ دکندهار ملی راډیو ټلوېزیون د ۷:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۹/۵/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Sunday, May 19, 2019

Read More »