تصویري خبرونه

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۲

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د غويی ۱

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳۱ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳۱ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳۱ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Thursday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۳۱

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳۰ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳۰ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳۰ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۳۰

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۹ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۹ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۹ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۲۹

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۸ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۸ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۸ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۲۸

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۷ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۷ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۷ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۲۷

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۶ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۶ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۶ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۲۶

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۵ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۵ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۵ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د وری ۲۵

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۱ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۱ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Thursday‎ د ۲۰۱۹ د وری ۲۴

Read More »