تصویري خبرونه

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۲

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۱

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۰ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۰

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۹ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۹ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۹ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۹

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د غويی ۸

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۷ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۷ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۷ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Thursday‎ د ۲۰۱۹ د غويی ۷

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۶

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۵ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۵ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۵ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د غويی ۵

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۴

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۳ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۳

Read More »