تصویري خبرونه

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۴ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ شنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۲۴

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پنجشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۲۲

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۱ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ چارشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۲۱

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ سه شنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۲۰

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دوشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۱۹

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یک شنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۱۸

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۸ د نومبر ۱۶

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۱۱ /۲۰۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۱۱ /۲۰۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پنجشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۱۵

Read More »