تصویري خبرونه

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۷/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, July 17, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۶/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۵:۳۰ بجو خبری سرویس ۱۶/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Tuesday, July 16, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۵/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۵/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۵/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, July 15, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۳/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۳/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۳/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Saturday, July 13, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۲/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۲/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۲/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Friday, July 12, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۰/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۰/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۱۰/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Wednesday, July 10, 2019

Read More »

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۸/۷/۲۰۱۹

دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۸/۷/۲۰۱۹ دکندهارملی راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبری سرویس ۸/۷/۲۰۱۹ Posted by Kandahar Radio Television on Monday, July 8, 2019

Read More »