تصویري خبرونه

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۲۰

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۹ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۹

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰۱۹/۲/۱۸ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰۱۹/۲/۱۸ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۸

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۷

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۶

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Thursday‎ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۴

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۳

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۲

Read More »

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۹ د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د غويی ۱۱

Read More »