تصویري خبرونه

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۲۰

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۷

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۶ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Tuesday‎ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۶

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۵ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ دونۍ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۵

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۴

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۳ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پيلنۍ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۳

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۲ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ جمعه د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۲

Read More »

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۴ / ۲۰۱۹

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۴ / ۲۰۱۹ دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۱ / ۴ / ۲۰۱۹ ‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ ‎Thursday‎ د ۲۰۱۹ د چنګاښ ۱۱

Read More »