د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 9 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 9 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 9 / 1 / 2019

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ څلنۍ د ۲۰۱۹ د وری ۹

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 16 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 16 / 1 / 2019 ...