د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 6 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 6 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 6 / 1 / 2019

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۶

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 16 / 1 / 2019

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس 16 / 1 / 2019 ...