د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱ / ۲۰۱۹

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یونۍ د ۲۰۱۹ د وری ۶

x

دا هم وګورئ

دکندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۳ / ۳ / ۲۰۱۹