د دې اونۍ د جوهر خپرونه د صفیه عمه جاني عالي لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د جوهر خپرونه د حرفوي زده کړو د مرکز فعالیت ته ځانګړې سوې