د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه دکندهارښار د لومړۍ امنیتي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه د شپږمي امنیتي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې