د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱۲ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱۲ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۶ / ۱۲ /۲۰۱۸

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پنجشنبه د ۲۰۱۸ د دسمبر ۶

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۹ ...