د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۱۲ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۱۲ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۴ / ۱۲ /۲۰۱۸

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ سه شنبه د ۲۰۱۸ د دسمبر ۴

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹ ...