د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲ / ۱۲ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲ / ۱۲ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲ / ۱۲ /۲۰۱۸

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یک شنبه د ۲۰۱۸ د دسمبر ۲

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹ ...