په کندهار کي دولتي او شخصي انستيتوتونو فعاليتونه -ځانګړی راپور

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د خصوصي ښوونځیو تدریسي بهیر ته ځانګړسوی دی