د دې اونۍ د جوهر خپرونه د زرغونې انا دوهم نمبر عالي لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د جوهر خپرونه د صفیه عمه جاني عالي لېسې تدریسي بهیر ته ځانګړې سوې