د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۷ / ۱۱ /۲۰۱۸

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ شنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۱۷

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹ ...