د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۱۴ / ۱۱ /۲۰۱۸

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ چارشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۱۴

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۹ ...