د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۱۱ /۲۰۱۸

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۸ / ۱۱ /۲۰۱۸

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ پنجشنبه د ۲۰۱۸ د نومبر ۸

x

دا هم وګورئ

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۴ / ۲۰۱۹

د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون د ۷ بجو خبري سرویس ۲۲ / ۴ / ۲۰۱۹ ...