د دې اونۍ راپور په کندهار کي د حرفوي زده کړو فارغینو ته ځانګړی سوی

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د خصوصي ښوونځیو تدریسي بهیر ته ځانګړسوی دی