د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه دکندهارښار د څلورمي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه د اوومي امنیتي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې