د دې اونۍ د اند خپرونه د شهید ستر جنرال عبدالرازق شهادت ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

ددې اونۍ د اند خپرونه د علمائي کرامو شهادت ته ځانګړې سوې ده