د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه دکندهار ښار د نهمي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ خپرونه د ملي اردو د سرتیرو فعالیتونوته ځانګړې سوې