د داونۍ ځانګړې مرکه پارلماني ټاکنوته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د خصوصي ښوونځیو تدریسي بهیر ته ځانګړسوی دی