د نن خبره خپرونه سواد زده کړي ته ځانګړې سوې ده

x

دا هم وګورئ

د نن خبره خپرونه افغان سولي ته ځانګړې سوې ده