د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه د ډنډ ولسوالي د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې ده

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د افغان اتل خپرونه دکندهارښار د څلورمي حوزې د سرتیرو فعالیتونو ته ځانګړې سوې