ددې اونۍ ښاري انځور خپرونه د غیري قانوني ټکسي موټرانو او ستونزو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د ښاري انځور خپرونه په کندهار کي د کوچنیانو ستونزو ته ځانګړې سوې