د دې اونۍ د اند خپرونه د عامه تاسیساتو ورانولو ته ځانګړې سوې ده

x

دا هم وګورئ

ددې اونۍ د اند خپرونه د علمائي کرامو شهادت ته ځانګړې سوې ده