« افغان مه ژړوئ » د لطيف ننګرهاري نوې سندره

« افغان مه ژړوئ » د لطيف ننګرهاري نوسې سندره

« افغان مه ژړوئ » د لطيف ننګرهاري نوسې سندره

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یک شنبه د ۲۰۱۸ د اګست ۱۲

x

دا هم وګورئ

شفيق مريد، سندره : تصوير