« افغان مه ژړوئ » د لطيف ننګرهاري نوې سندره

« افغان مه ژړوئ » د لطيف ننګرهاري نوسې سندره

« افغان مه ژړوئ » د لطيف ننګرهاري نوسې سندره

‎Posted by Kandahar Radio Television on‎ یک شنبه د ۲۰۱۸ د اګست ۱۲

x

دا هم وګورئ

آواز : قیس آرین & گلرخسار 

درنقش: قیس آرین& فرشته عالمی آواز : قیس آرین & گلرخسار  شاعر : عبدالواحاب ساروان ...