د نن خبره خپرونه په کندهار کي د کوچنیانو شاقه کارونو ته ځانګړې سوې ده

x

دا هم وګورئ

د نن خبره خپرونه په کندهار کي د برېښنا خراب حالت ته ځانګړې سوې ده