د نن خبره خپرونه د ځوانانو ستونزو ته ځانګړې سوې ده

x

دا هم وګورئ

د نن خبره خپرونه په کندهار کي د برېښنا خراب حالت ته ځانګړې سوې ده