د دې اونۍ راپور په کندهار کي د مېرمنو ستونزو ته ځانګړی سوی دی

x

دا هم وګورئ

د داونۍ ځانګړې مرکه پارلماني ټاکنوته ځانګړې سوې