د دې اونۍ راپور په ودونو او نورو ورته ټولنیزو خوښیو کي بې ځایه لګښت ته ځانګړی سوی

x

دا هم وګورئ

د داونۍ ځانګړې مرکه پارلماني ټاکنوته ځانګړې سوې