د دې اونۍ راپور په کندهار کي حرفوي زدکړو ته ځانګړی سوی دی

x

دا هم وګورئ

د داونۍ ځانګړې مرکه پارلماني ټاکنوته ځانګړې سوې