د دې اونۍ د ښاري انځور خپرونه په کندهار کي د کنډ وکپر سړکونوته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

ددې اونۍ ښاري انځور خپرونه د غیري قانوني ټکسي موټرانو او ستونزو ته ځانګړې سوې

شریک يې کړئ فیسبوکټویټرګوګل پلسلنکډاینپینټریسټ