د دې اونۍ راپور په کندهار کي د مرغانو ښکار ته ځانګړی سوی

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د اوبو کمښت او د بزګرانو ستونزو ته ځانګړی سوی