د دې اونۍ د تاریخ څپې خپرونه د لوی احمد شاه بابا په دوره کي ادبي هڅو ته ځانګړې سوې

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ د خوځښت خپرونه د کوچنیانو امراضو ته ځانګړې سوې ده