ددې اونۍ ځانګړی راپور په کندهار ښارکي د ترافیکي اشارو نوی سیسټم ته ځانګړی سوی

 

 

x

دا هم وګورئ

د دې اونۍ راپور په کندهار کي د اوبو کمښت او د بزګرانو ستونزو ته ځانګړی سوی