دسهار وړانګې ږغیزه خپرونه

warngha=2=3=95

x

دا هم وګورئ

د سهار وړانګي