دسهار وړانګې ږغیزه خپرونه

warngh=9=3=95

x

دا هم وګورئ

د سهار وړانګي