سیمه ایز خبرونه

نړیوال خبرونه

تصویري خبرونه

اند

خوځښت

د نن خبره

د نن خبره خپرونه سولي ته ځانګړې سوې ده

بشپړ متن »

د نن خبره خپرونه د کندهار اقتصادي مسایلو ته ځانګړې سوې ده

بشپړ متن »

د نن خبره خپرونه افغان سولي ته ځانګړې سوې ده

بشپړ متن »

د نن خبره خپرونه د لاجورد لاري ته ځانګړې سوې

بشپړ متن »

ښاري انځور

افغان اتل

خوږې او ترخې

خوږې او ترخې خپرونه: ( تهدید )

بشپړ متن »

خوږې او ترخې خپرونه: ( تهدید ) ډرامه ډرېیمه برخه

بشپړ متن »

خوږې او ترخې خپرونه: ( تهدید )

بشپړ متن »

خوږې او ترخې خپرونه: ( تهدید )

بشپړ متن »